Saopćenje za javnost – Problem JMBG

Osporavanje prava na dobijanje jedinstvenog matičnog broja novorođenoj djeci predstavlja najgrublje kršenje temeljnih ljudskih prava. Time se direktno ugrožavaju pravo na slobodu kretanja, pravo na državljanstvo, pravo na život i zdravstvenu njegu. Suprostavljanje takvim oblicima diskriminacije predstavlja ne samo pravo već i obavezu svakog moralnog i odgovornog građanina. Međutim, smatramo da se u javnosti ovom pitanju pristupa dosta paušalno i bez dovoljno jasne prezentacije ključnih činjenica ovog vještački kreiranog problema, kako po pitanju njegove formalno-pravne pozadine, tako i kod postavljanja zahtjeva građana kojima je ovo pravo grubo uzurpirano. Problem s JMBG nisu kreirali „političari“, već „srpski političari“.

 

Stoga, radi cjelovite informacije, želimo obavijestiti javnost da je aktuelni problem s jedinstvenim matičnim brojem direktno kreiran od strane srpskih predstavnika u vlasti sprječavanjem odgovarajuće provedbe Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa osporenim članom 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju.

Naime, umjesto da se postupi u skladu sa sadržajem Odluke Ustavnog suda i da se osporeni član 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju prilagodi entitetskom Zakonu o teritorijalnoj organizaciji RS-a iz 2009. godine, srpski ministri u Vijeću ministara BiH, te srpski poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH, zloupotrebljavaju odluku Ustavnog suda i putem ucjena i pravnog nasilja nastoje preoteti još jednu nadležnost institucija Bosne i Hercegvoine.

Dakle, problem s jedinstvenim matičnim brojem nisu kreirali „političari“, kako se to najčešće plasira u javnosti, već „srpski političari“, koji na sve moguće načine i u svakom trenutku nastoje provoditi velikosrpsku politiku u Bosni i Hercegovini i davati obrise državnosti onome što je nastalo na agresiji i genocidu.

 

Duboko smo uvjereni da je srpska politika već kod donošenja Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS-a iz 2009. godine, pažljivo isplanirala ovu perfidnu tehniku preotimanja pojedinih državnih nadležnosti izazivanjem kriza i blokada kao što je ova s jedinstvenim matičnim brojem, s obzirom da je u redovnom zakonodavnom postupku u Parlamentu BiH takvo nešto posve nerealno. Isto smo tako uvjereni da su na redu nove blokade i ucjene, ovoga puta sa Izbornim zakonom BiH, koji je Ustavni sud BiH osporio na identičan način.

Ukazujemo na činjenicu da su glasanjem za Privremenu odluku Vijeća ministara o utvrđivanju registracionih područja od 5. juna ove godine, ministri iz SDP-a i SBB-a podržali sporne principe utvrđivanja registracionih područja isključivo u okvirima entitetskih linija razgraničenja, čime je stvoren dodatni manevarski prostor za zakonska rješenja usmjerena protiv države Bosne i Hercegovine.

Sredoje Nović treba krivično da odgovara

Kao najodgovorniju osobu za ovaj vještački kreiran problem s jedinstvenim matičnim brojem smatramo ministra civilnih poslova BiH Sredoja Novića, te ovim putem pozivamo bošnjačke predstavnike u vlasti, kao i građane čija su prava uzurpirana, na podnošenje krivičnih prijava protiv istog zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja. Sredoje Nović, u funkciji nadležnog resornog ministra, po treći put predlaže nacrt izmjena zakona o jedinstvenom matičnom broju, koji nije u skladu sa sadržajem odluke Ustavnog suda BiH, već predstavlja njenu zloupotrebu, uvodeći time izmjene predmetnog zakona u domen političkih manipulacija i pravnog vakuuma. Takvim djelovanjem grubo su prekršena temeljna ljudska prava novorođene djece, što je za posljedicu imalo smrt jednog, te ozbiljne zadravstvene rizike po život drugog djeteta.

Također, ministar Sredoje Nović je, u funkciji nadležnog resornog ministra, propustio da djeluje i zaštiti ustavni poredak Bosne i Hercegovine i kada je Dopunom Uredbe Vlade RS-a o utvrđivanju registracionog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja od 10. maja ove godine državnoj Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine naloženo provođenje navedene uredbe vlade ovog entiteta.

Pozivamo bošnjačke poslanike i delegate u Pralamentarnoj skupštini BiH da ni po koju cijenu ne pristanu na velikosrpske ucjene. Glas za zakon po mjeri ministra Sredoja Novića i njegovih nalogodavaca glas je za destrukciju Bosne i Hercegovine i njenog ustavnog poretka.

Udruženje „Aktivna bošnjačka mreža“, Sarajevo

Udruženje „Mladi Muslimani“, Sarajevo

Udruženje „Prosvjetitelj“, Srebrenica

Udruženje „Bosanski akademski krug“, München