Promocija knjige "Transplantacija organa, eutanazija, kloniranje i pokusi na životinjama - islamski stav"

Održana u Morića hanu, Sarajevo, 30. maja 2005.

Promotori su bili doc. dr Jasmina Berbić-Fazlagić, šef hematološke klinike Kliničkog centra u Sarajevu i primarijus dr med. Dželal Imamović iz Zenice.

RIJEČ IZDAVAČA:

"Problem s kojim se danas muslimani i muslimanske zajednice sreću jeste u tome što mnoga aktuelna pitanja današnjice nisu na adekvatan način rješena. ... Kad posmatramo dostupnu islamsku literaturu, najčešće se susrećemo sa raspravama o pitanjima drugorazrednog značaja, sa temama koje nemaju direktne veze sa realnim životom te vidimo odgovore na davno prevaziđene probleme. ... Ova knjiga, sa aktuelnom problematikom koju tretira, predstavlja pravo osvježenje na našim prostorima. ...

IZVOD IZ RECENZIJE:

"Naučna otkrića i njihova primjena ne mogu i ne smiju biti privilegija naučnika i donekle pravnika, nego i teologa, filozofa, ali i svih nas. Ova knjiga je lijep i uspješan način da se u jednoj knjizi sakupi, predstavi i opiše oblast medicine (i ne samo medicine) koja je u velikom usponu, ali i stavovi različitih islamskih teologa i institucija."